Page 12 - Deset godina poslije
P. 12

Ratko Dragoviæ - Klek


       ostvariti svoj tisuæljetni san o velikoj Srbiji i crti Karlobag -
       Ogulin - Karlovac - Sisak - Virovitica.
        Potkraj sijeènja 1991., toènije 25. sijeènja, na zamolbu
       prijatelja Drage, otišli smo, motorom njegova brata, do tele-
       fonske govornice u susjednom mjestu. Drago je veæ mjesec
       dana radio u policiji u Murskom Središæu i trebao je saznati
       kada ima sljedeæu izmjenu. Nakon što je obavio telefonski
       razgovor, odluèili smo se vratiti kuæi. Bila je jako maglovita
       noæ, Drago je volio brzu vožnju, preraèunao se i sletjeli smo
       s ceste. Pravo je èudo da smo ostali živi.
        Jedina uspomena na taj nemili dogaðaj pola je otkinutog
       gležnja moje lijeve noge. I tako sam završio na prisilnom
       ležanju. Perspektiva mi je tih dana bila doslovno nikakva.
       Stipendija, koju sam imao od Tvornice aluminijskih radi-
       jatora i odljevaka “Gorenje Mural”, prijevremeno je zavr-
       šavala sljedeæi tjedan, dakle bio sam bez posla, s bolesnom
       nogom. Propao mi je zbog toga i razgovor o poslu u inozem-
       stvu. Doslovno nisam znao što bih sam sa sobom. Duga tri
       mjeseca ležao sam u krevetu, slušao i gledao vijesti iz zemlje
       i osjeæao veliki nemir. Nije mi mnogo trebalo da donesem
       odluku. Odluèio sam se prijaviti u policiju.
        U poèetku travnja 1991. uz pomoæ štaka otišao sam na
       policiju u Èakovcu i ispunio prijavu za primanje u Mini-
       starstvo unutarnjih poslova. Tijekom svibnja 1991. hrvatski
       su se graðani na referendumu izjasnili za punu samostalnost
       Republike Hrvatske, no zbog pritiska Europske zajednice
       uveden je moratorij od tri mjeseca. Èinjenica je da je upravo
       taj moratorij, koji je trebao smanjiti napetosti, napravio više
       zla nego koristi, jer je tijekom moratorija JNA napala
       Republiku Sloveniju. Jedan dio JNA pokušao je napasti i iz
       podruèja Republike Hrvatske, no hrvatsko stanovništvo,
       osobito na sjevernom dijelu Republike, samoinicijativno je
       sprijeèilo da neke postrojbe JNA prijeðu u napad i iz
       Hrvatske.


       12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17